Pravidla soutěže pořádaných na sociálních sítích Facebook a Instagram

Smyslem tohoto dokumentu je úprava a ustanovení všeobecných pravidel soutěží organizovaných https://www.andys.cz/ na sociální síti https://www.facebook.com/czAndys a https://www.instagram.com/andysczech/ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně ustanovuje pravidla uveřejněné soutěže ve vztahu ke spotřebiteli na území České republiky.

Soutěž bude probíhat na https://www.facebook.com/czAndys a https://www.instagram.com/andysczech/ (dále jen „sociální sítě“)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Andys Czech s.r.o. se sídlem: Márova 2805/6, 155 00 Praha 5 , IČO: 03242625

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na sociálních sítích dle vypsaného termínu (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fanoušci stránky https://www.facebook.com/czAndys na sociální síti Facebook a followeři, kteří se zapojí do soutěže podle pokynů uvedených v jednotlivých příspěvcích. Průběh soutěží se může měnit a vždy bude objasněn v doprovodném textu příspěvku. Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat v plném rozsahu bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.

4. Princip a podmínky soutěže

Průběh a podmínky soutěží se mohou měnit a vždy budou objasněny v průvodním textu příspěvku na fan stránce na Facebooku nebo na profilu na Instagramu.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěžích se mohou měnit v závislosti na aktuální nabídce společnosti Andys Czech s.r.o. a podmínek soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení vítězů soutěží se bude konat v sídle společnosti Andys Czech s.r.o. a na základě podmínek dané soutěže.

7. Prohlášení vítěze

Vítězové budou vyhlášeni na základě informací obsažených v soutěžním příspěvku.
Po ukončení soutěže budou vítězové vyhlášeni na sociálních sítích.

8. Předání výher

Výherci budou kontaktováni a informováni prostřednictvím příspěvku na fan stránce, instagramu nebo e-mailu, případně telefonicky.
Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

9. Informace o daních

Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a výherci jsou povinni při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona dle jeho aktuálního znění. Výhry z reklamní soutěže nebo losování nepřevyšující částku 10 000 Kč včetně DPH jsou od daně osvobozeny.

10. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit či změnit její pravidla, ale i vyřadit soutěžícího z důvodu podezření na porušování pravidel soutěže.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude tato změna provedena písemně ve formě dodatku a zveřejněna na internetové stránce: https://www.andys.cz/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodu za výhry, které představují odpovídající náhradu. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodů. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatelé tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, jak je uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Tato pravidla soutěže jsou dostupná na https://www.andys.cz/pravidla-souteze

11. Souhlas se zveřejněním osobních údajů

Účastník soutěže se zapojením do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas podle §2 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, aby pořadatelé soutěže prostřednictvím tisku, internetu nebo jiného médium zveřejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizny výherce soutěže. Výherce soutěže zároveň podle § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje pořadatelům soutěže souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů v souvislosti s touto soutěží v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, město pobytu a mobilní telefonní číslo. Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. V případě odmítnutí udělení souhlasu výhercem podle předchozího odstavce, nebo jeho podmiňování, ztrácí vylosován výherce nárok na výhru a cena ze soutěže se stává předmětem opětovného losování.

12. Souhlas se zasíláním reklamních materiálů

Vyplněním formuláře udělujete společnosti Andys Czech s.r.o. se sídlem: Márova 805/6, 155 00 Praha 5, souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy za účelem zařazení do databáze pro zasílání svých obchodních sdělení týkajících se nabídky výrobků a služeb a nabídky svých partnerů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to na dobu 10 let nebo do odvolání. Zasílání obchodních sdělení společnosti Andys Czech s.r.o je možné kdykoli odhlásit pomocí jednoduchého formuláře, který naleznete v každém e-mailu s obchodním sdělením, příp. se můžete odhlásit odesláním žádosti na emailovou adresu info@andys.cz.

V Praze, dne 1. 5. 2022